Återgång till arbete enklare med ny modell

  • Datum: 16-09-26, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

I DAG VISAR både forskning och praktik att bedömning av arbetsförmåga inte fungerar på ett optimalt sätt, personer med neurologiska diagnoser erbjuds sällan arbetsrehabilitering för att kunna återgå till jobbet.

Sverige arbetsterapeuter har med medel från Socialstyrelsen tagit fram en modell som arbetsterapeuter kan utgå från när de arbetar med personer med olika neurologiska skador och sjukdomar. Modellen presenterades nyligen och förhoppningenär att den ska kunna underlätta för personer med neurologiska skador och sjukdomar att återgå till arbete.

Möjligheten att arbeta är en av de viktigaste aktiviteterna för vuxna personer i Sverige. Detta eftersom det innebär att man får en naturlig roll i samhället, att man är delaktig och kan påverka sin egen vardag. I dag är det dock vanligt att personer inte erbjuds arbetsrehabilitering, vilket medför att den som skulle kunna återgå i arbete inte får möjlighet till det. Detta är särskilt vanligt bland personer med olika neurologiska diagnoser.

I DAG VISAR både forskning och praktik att bedömning av arbetsförmåga inte fungerar på ett optimalt sätt, för personer med neurologiska diagnoser som ms (multipel skleros),parkinson, stroke och förvärvade hjärnskador. Det saknas också vetenskapliga bevis för vilka åtgärder som är bäst lämpade för att göra det möjligt att återgå till arbete, även om kunskapen inom detta forskningsfält sakta ökar. Det innebär att det inte finns någon enhetlig praxis för arbetsterapeutiska insatser inom detta område.

ETT FLERTAL STUDIER visar att sjukskrivning ofta sker utan att rehabiliteringsinsatser riktade mot att kunna återgå till arbete har en naturlig roll i sjukskrivningsprocessen. Socialstyrelsens övergripande principer för sjukskrivning från år 2012 anger att funktionsbedömning, arbetets krav och arbetsförmågan ska utredas vid sjukskrivning. Arbetsterapeut är en yrkesgrupp som arbetar med detta för att stödja sjukskrivande läkare och patient. Samtidigt är arbetsterapeuter inte alltid en naturlig medarbetare när det gäller sjukskrivningsprocessen och arbetsrehabilitering, vilket medför att sjukskrivna personer inte per automatik får ta del av arbetsterapeutiska insatser,som skulle kunna underlätta återgång i arbete.Genom att tydliggöra hur arbetsterapeuterkan arbeta kunskapsbaserat med bedömning av arbetsförmåga och ge förslag till åtgärder,skulle vården för dessa personer kunna utvecklas och ge dem möjlighet till en mer aktiv rehabilitering.

DEN ARBETSTERAPEUTISKA MODELLEN

Utvecklades tillsammans med 18 arbetsterapeuter från olika verksamheter och olika delar av landet. Dessutom deltog två representanter från brukarorganisationerna Neuroförbundet och Strokeförbundet och delgav värdefulla synpunkter. Modellen har ett tydligt personcentrerat arbetssätt. Till grund för modellen ligger aktuellt kunskaps och forskningsläge för bedömning av arbetsförmåga och arbetsrehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar. Modellen innefattar arbetsterapeutisk bedömning av arbetsförmåga och målformulering, men också arbetsterapeutiska åtgärder för att göra en återgång till arbete möjlig, samt utvärdering.I varje steg i modellen ges rekommendationer, exempelvis vilka bedömningsinstrument som är lämpliga att använda, beroende på vad som ska bedömas. Ibland använder arbetsterapeuten endast delar av modellen och ibland används modellen mer övergripande. Detta beror på vilka arbetsterapeutiska insatsers om den enskilda personen har behov av och vilka möjligheter den lokala verksamheten har. Det finns inte heller några tidsaspekter angivna i modellen. De olika stegen i processen måste utgå från den enskilda personens behov av stöd, träning och livssituation och därmed blir tidsperspektiven mycket varierande.

» När personer blir aktivt involverade påett tidigt stadie i sin egen rehabiliteringsprocess, möjliggör det en dialog mellan personen och personalen som främjar återgång till arbete. «

NÄR PERSONER BLIR aktivt involverade på ett tidigt stadie i sin egen rehabiliteringsprocess, möjliggör det en dialog mellan den enskilda personen och personalen som främjar en återgång till arbete. Genom att använda den arbetsterapeutiska modellen, tydliggörs denna process, både för personen själv men också för teamet som helhet. När processen blir tydlig, ökar personens egen medvetenhet om både sina hinder och resurser, men kanske främst om sina möjligheter. Personen har då lättare för att ta till sig strategier, nya rutiner eller nya arbetsmoment som kan behövas på arbetet. I möte med arbetsgivare kan personen själv berätta om sina resurser och hinder och är därmed delaktig i sin egen process och arbetsplanering. Arbetsgivaren, försäkringskassan och specialister på personalfrågor ger positiv feedback till arbetssättet, tycker att det blir konkret, tydligt och hanterbart vid planeringav återgång till arbete.

MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT modellen ska granskas och uppdateras årligen. De arbetsterapeuter som tidigare deltagit i att ta fram modellen och andra som anmält sitt intresse kommer att bjudas in till fortsatta diskussioner. Även brukarorganisationerna kommer att bjudas in. Det är viktigt att gemensamt forma en modell som upplevs aktuell och trovärdig av både patienterna och professionen.