"Ökningen av assistanstimmar över tid har naturlig förklaring"

  • Datum: 16-12-21, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media - NeuroMedia

Med anledning av Regeringens förtydligande idag av målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017, kommenterar Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck i SVT Rapport:
-Jag hävdar fortfarande att timökningen har naturlig förklaring och regeringen har delvis ändrat sina direktiv till Försäkringskassan. Nu handlar det om att säkerställa "god kontroll".

Neurförbundets ordförande Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande Lise lidbäck kommentarer med anledning av Regeringens förtydligande av målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017. Neuroförbundet kan direkt konstatera att 2016 års skrivning: "att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen" nu har tagits bort och "förtydligats" till " att säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med särskilt fokus på den ökade timutvecklingen". Foto: SVTblev ikväll intervjuad av SVT Rapport. Hon kunde konstatera att 2016 års skrivning i regeringens direktiv: "att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen", nu har tagits bort och "förtydligats" till att "säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med särskilt fokus på den ökade timutvecklingen".
Lise Lidbäck fortsätter i sina kommentarer:

"I praktiken kan vi inte tolka det hela på annat sätt än att avsiktsförklaringen med att bryta antalet timmar fortfarande gäller, om än med mildare omskrivning.

Neuroförbundet hävdar fortfarande att utvecklingen av antalet assistanstimmar över tid har en naturlig förklaring:
Allt fler personer överlever svåra skador och sjukdomar, allt fler barn räddas till livet efter för tidig födsel och inte minst blir även personer med svåra funktionsnedsättningar äldre i likhet med resten av befolkningen. Assistansreformen kostar enligt vår uppfattning i enlighet med behoven. Ett antal myndighetsuppdrag som vi kommenterar nedan har också givits i avsikt att säkerställa rättssäkerhet, kvalitet i LSS-insatserna och en hållbar kostnadsutveckling.

Lise Lidbäck intervjuas i SVT Rapport den 21 december 2016. Foto: SVT

Vi välkomnar visserligen alla utredningar som görs i syfte att klargöra viktiga omständigheter som har betydelse för den personliga assistansens kvalitet och rättssäkerhet, men i väntan på att dessa utredningar redovisas måste åtgärder omedelbart vidtas som säkerställer att personer med svåra funktionsnedsättningar får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Många barn och vuxna är hårt drabbade och har inte tid att vänta på livsnödvändig hjälp.

Här nedanför bilden är några av mina reflektioner på regeringens nya direktiv:svt

1. Konsekvensanalys avseende domar som rör det sk. grundläggande femte behovet.
Dessa domar har slagit hårt mot bland annat personer med övervakningsbehov på grund av medicinsk problematik. Övervakning ingår inte i de övriga grundläggande behoven måltider, hygien, på- och avklädning eller kommunikationssvårigheter. Tidigare har barn- och ungdomar kunnat beviljas sådan övervakning även om de inte haft övriga grundläggande behov. Denna möjlighet har nu tagits bort och utredningen har som syfte att analysera skäl för avslag, indragningar och avslut för assistansen.

Neuroförbundet anser att konsekvenserna för de drabbade redan är tydliga nog och de inte kan vänta på ytterligare en utredning med redovisningstid på ett år. Då praxis gäller måste lagstiftningen omedelbart ses över för att säkerställa att alla personer som har rätt till stöd ska få det och att ingen faller mellan stolarna.
'

Åsa Regnér, ansvarig minister. Foto: SVT

Neuroförbundet vidhåller att ISF:s rekommendation till Regeringen om att se över om de grundläggande behoven uppfylls med den praxis som gäller idag, måste påbörjas omedelbart. Lagstiftningen måste ändras och förtydligas så att den uppfyller intentionerna. Huvudmannaskapet måste också ses över, då rapporten klart och tydligt visar på stora brister.

2. Kartläggning av kommunernas stöd för egenvård
Neuroförbundet anser att denna kartläggning är bra.

3. Anmälningsskyldighet vid indrag av assistansersättning
Neuroförbundet förväntar sig att utredningen skall leda till att Försäkringskassan får en angiven skyldighet att skyndsamt anmäla till kommunen när en person får indragen assistansersättning. Det är också av yttersta vikt att kommunen får en skyldighet att omedelbart ta kontakt med den enskilde när anmälan mottagits ang. en utredning enl. LSS.

4. Tillståndsgivning och tillsyn av anordnare av assistans
Neuroförbundet anser att det är positivt att IVO ska redovisa en handlingsplan på hur myndigheten avser att utveckla arbetet med tillståndsgivning och tillsyn av anordnare av assistans. Alla åtgärder som syftar till att öka hållbarhet och kvalitet är av godo.

5. Analys av assistansmarknaden.
Neuroförbundet välkomnar en analys av ISF för att kartlägga och analysera assistansmarknaden. Under en längre tid har debatten präglats av påståenden och hänvisningar till ett antal rapporter och utredningar som bygger på uppskattningsmetoder. Det hänvisas till "mörkertal" och utrymme för överutnyttjande och felanvändning. Vi anser att detta skadar reformen och välkomnar därför en ordentlig genomlysning och fastställda fakta. Allt i syfte att säkerställa reformen och för att få en verklig bild av hur det egentligen förhåller sig."

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuroförbundet

Neuroförbundets ordförande Lise lidbäck kommentarer med anledning av Regeringens förtydligande av målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017. Neuroförbundet kan direkt konstatera att 2016 års skrivning: "att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen" nu har tagits bort och "förtydligats" till " att säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med särskilt fokus på den ökade timutvecklingen". Foto: SVT
Neuroförbundets ordförande Lise lidbäck kommentarer med anledning av Regeringens förtydligande av målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017. Neuroförbundet kan direkt konstatera att 2016 års skrivning: "att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen" nu har tagits bort och "förtydligats" till " att säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med särskilt fokus på den ökade timutvecklingen". Foto: SVT