Neuroförbundets fond

  • Datum: 15-09-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet

Slutsats Neuroförbundets fond

  • Lokalföreningarna kan, med stöd från Neuroförbundets fonder bjuda medlemmarna rehabiliteringsinsatser och träning på deras egna villkor.

Vård, behandling och rehabilitering ur ett patientperspektiv står i fokus för Neuroförbundets arbete.Neuroförbundets fond, NHR-fonden, är förbundets stiftelse för forsknings och utvecklingsarbete, rehabilitering och rekreation. Fondens kapital byggs upp av gåvor och testamenten från allmänheten. Givarna bidrar därmed till framtidens forskning och rehabilitering avseende neurologiska sjukdomar och skador.

Fondens ändamål är att:

  • stödja vetenskaplig forskning omorsakerna till och botemedel mot organiska nervsjukdomar
  • verka för utbyggnad och förbättring av resurserna för vård och rehabilitering för personer som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet
  • ämna social, psykologisk och humanitär hjälp till behövande personer då andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står tillbuds

Anslag ur fonden för rehabilitering och rekreation kan ges till organisationer inom Neuroförbundet. Syfte tär att underlätta rehabiliterings- och rekreationsverksamhet för medlemmarna. Det kan vara aktiviteter som medlemmarna kan delta i eller arrangerande av konferenser och liknande för att på så sätt förbättra möjligheten till rehabilitering och rekreation framöver. Neuroförbundets medlemmar vittnar om att allt mer ansvar för träning läggs på individen själv. Träning som tidigare betrakta dessom rehabilitering, omvandlas till egenträning. Neuroförbundets olika organisationsled kan därför ha en växande uppgift, att på olika sätter bjuda rehabiliterande insatser för medlemmarna.

"Landstinget tog bort möjligheten att gå på vattengympa!"
Ur medlemsenkät

Neuroförbundets fond har de senaste åren delat ut 4 - 4,5 miljoner kronor årligen till rehabilitering och rekreation.