Färdtjänst 1.1 Rapport från Neuroförbundets temaår 2013 om färdtjänst och andra persontransporter

  • Datum: 14-10-16, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

"Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Ett transportsystem som ger oss en fungerande vardag … som gör det enklare att leva."
Ur presentation av prop. 2012/13:25, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

Färdtjänst 1. 1 - NeuroförbundetNeuroförbundets medlemmar vittnar ständigt om transporter som krånglar till och försvårar vardagen. Kongressen 2009 beslutade därför att vi ska arbeta med färdtjänst och andra persontransporter. 2013 är detta både årets tema för Neuroförbundet och tema för Neurodagen.

Vi har valt att inrikta arbetet på färdtjänsten och gjort en medlemsenkät. Den har engagerat många medlemmar och ger oss en bild av hur det kan vara att använda färdtjänst. Många är nöjda men det finns också stora problem.

Både beställare, oftast kommuner, av färdtjänst och trafikföretag som kör färdtjänst är organiserade i intresseföreningar, men färdtjänstresenärerna saknar en samlad röst.

Färdtjänsten är ett kommunalt ansvar, därför kan Neuroförbundets alla lokala föreningar ge färdtjänstresenärerna en röst i arbetet med att förbättra färdtjänsten.

Med hjälp av enkätresultaten och omvärldsbevakning har vi tagit fram Avtalsunderlag
Färdtjänst 1.0 som kan användas i det lokala arbetet med färdtjänst. Karin Månsson har gjort rapporten.

Avtalsunderlagets inriktning är att vi ska bli delaktiga i avtalsprocesser och därigenom bidra till att förbättra färdtjänsten. Underlaget kan också användas i fortsatt nationellt påverkansarbete.

Nu sätter vi igång!

september 2013

Marit Jenset Generalsekreterare