Färdtjänst

  • Datum: 13-09-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Över 6 miljoner färdtjänstresor kan vara försenade varje år

Enligt statistik från Trafikanalys genomfördes det i Sverige sammanlagt 11,2 miljoner enkelresor med färdtjänsten år 2011. I Neuroförbundets färdtjänstundersökning uppger över hälften (54,6 %) av de som använder färdtjänsten att den inte kommer i tid. Problemet gäller även färdtjänstens förmåga att komma i tid till slutdestinationen, något som 56,9% anser inte fungera. Det kan innebära att över 6 miljoner färdtjänstresor upplevs av kunden vara försenade eller inte kommer fram i tid.

Färtjänst - NeuroförbundetVar femte (20 %) person upplever att färdtjänsten ibland eller ofta inte kommer, vilket kan påverka över 2 miljoner resor. Av de 209 personer som har färdtjänst och förvärvsarbetar uppger 40,7 % att arbetsresor har en negativ påverkan på möjligheterna att sköta arbetet.

- Om färdtjänst ska upplevas som en tjänst, en möjlighet till arbete och inte ett hinder är det första steget att man håller tiderna. Neuroförbundets nationella enkätundersökning visar att färdtjänsten försvårar arbetslinjen och förstärker utanförskapet. Något som landets politiker måste ta tag i, säger Lise Lidbäck ordförande för Neuroförbundet

Majoriteten är nöjd med den färdtjänst de beviljats och tycker att de kan göra de resor de vill och behöver, till en skälig kostnad. Nästan 10 % tycker emellertid inte att antalet resor räcker, nästan 20 % kan inte använda färdtjänsten till de resor de vill och behöver, ungefär 30 % tycker att beställningsrutinerna försvårar resandet och ungefär 20 % tycker att avgifterna är oskäliga.

- Trots att majoriteten är nöjd med sin färdtjänst finns det ett stort behov av att justera färdtjänstreglerna vad gäller antal resor, reslängd och övriga villkor. Utgår kommunerna och länen från Neuroförbundet Avtalsunderlag, Färdtjänst 1.0 har man stora möjligheter att lyckas med färdtjänsten, säger Lise Lidbäck

Neuroförbundets Avtalsunderlag, Färdtjänst 1.0 är delvis koordinerade med färdtjänstbranschens dokument. Inriktningen är att involvera representanter för färdtjänstresenärerna i processen och därmed förbättra färdtjänstens kvalitet. Punkterna kan utgöra ett stöd i avtalsarbetet så att färdtjänstavtalet leder till att färdtjänsten blir attraktiv för resenärerna, skapar mervärde och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, liksom övrig kollektivtrafik.

Fakta Neuroförbundets enkätundersökning: Enkäten gick ut via e-post till 4 815 medlemmar. 1 647 personer har svarat varav 806 har färdtjänst. Neuroförbundet har utgått ifrån svaren från de 806 personerna som har färdtjänst. Klicka här för att komma till Neuroförbundets färdtjänstrapport och avtalsunderlag.

För mer information kontakta gärna:

Max Ney, opinionsbildare på Neuroförbundet
Mobil: 076-001 70 18
Mail: max.ney@neuroforbundet.se