Försäkringskassan håller med Neuroförbundet

  • Datum: 15-12-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Magnus Andersson Neuroförbundet

- Det är glädjande att även Försäkringskassan instämmer i den problematik vi beskrev. Det är ju orimligt att personer i hens sits ska behöva ligga ute med sådana belopp, anser Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets rättsombud.

- Det är glädjande att även Försäkringskassan instämmer i den problematik vi beskrev. Det är ju orimligt att personer i hens sits ska behöva ligga ute med sådana belopp, anser Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets rättsombud.

Nya behandlingsmetoder eller hjälpmedel kan ibland göra att personer kan återfå en arbetsförmåga. Många vill också kunna arbeta utifrån sina förutsättningar. Hur väl underlättar försäkringskassan för individen att försöka ta tillvara sin eventuellt återvunna arbetsförmåga? Men det kan finnas många hinder på vägen för den enskilde individen. Det fick en medlem i Neuroförbundet erfara när hen i samband med sin arbetsträning måste lägga ut pengar för alla sina taxiresor till och från arbetsträningen. Det blev inte mycket kvar att leva på.

Försäkringskassans förklaring till det hela var till att börja med att organisationen inte har några avtal med transportföretag om arbetsresor, och inte heller har någon laglig möjlighet att upphandla sådana. Nu begär alltså försäkringskassan ändring på detta hos regeringen. Efter Neuroförbundets brev.

- Nuvarande bestämmelser kan ju i värsta fall innebära att de inte kan arbetsträna överhuvudtaget, med följd att en möjlig återgång i arbete försenas eller kanske omintetgörs. Nu ska vi bevaka att lagändringen kommer till stånd också, säger Magnus Andersson.

I svaret nedan från Försäkringskassan är han eller hon ersatt med hen:

"Försäkringskassan, Avdelningen för funktionsnedsättning
2015-12-01

Diarienummer 046894-2015

Magnus Andersson
Neuroförbundet
magnus.andersson@neuroförbundet.se

Du skrev ett brev till generaldirektör Ann-Marie Begler som inkom till Försäkringskassan den 28 september 2015 och som har lämnats över till enheten för sjuk- och aktivitetsersättning på avdelningen för funktionsnedsättning. Tack för dina synpunkter, jag kommer försöka besvara dem nedan.

Du beskriver en situation för en försäkrad med sjukersättning som behöver åka taxi till och från det ställe där hen ska arbetsträna, samt redogör för problemet som uppstår när hen måste betala resorna direkt till föraren innan hen får ersättningen betald från Försäkringskassan. Du anger också att taxibolagen nekar hen kreditt rots att hen har uppvisat intyg på att Försäkringskassan kommer stå för kostnaden för resorna.

En försäkrad kan få ersättning för arbetsresor utbetalda på flera sätt

Särskilt bidrag betalas vanligen ut i efterskott men kan betalas ut i förskott om det finns särskilda skäl (12 §förordningen [1991:1321]). Ett sådant skäl kan exempelvis vara att den försäkrades kostnader är så stora att den försäkrade inte har ekonomisk möjlighet att lägga ut pengarna. Förskottet får betalas ut för högst två veckor (6 §FK.FS 2010:23).

De som åker taxi och betalar kontant och skickar in kvitton till Försäkringskassan behöver ofta få sin ersättning snabbt. Det finns inte någon reglering för hur ofta Försäluingskassan kan ersätta merutgifter, men det ska ske skyndsamt.

Tidigare kunde transporbolag skicka fakturor gällande arbetsresor direkt till Försäkringskassan men sedan den 20 november 2014 är det inte längre möjligt. Det innebär att taxiföretaget istället skickar fakturan till den försäkrade som i sin tur begär ersättningen från Försäkringskassan. Försäkringsskassan ersätter den försäkrade när vi får försäkran och fakturan. Den försäkrade kan ersätta fakturan innan Försäkringskassan betalat ut ersättningen eller invänta utbetalningen och där efter ersätta taxibolaget.

Skälet till att transportföretag inte längre får fakturera Försäkringskassan direkt är att Försäkringskassans inblandning i administrationen kring arbetsresor kan uppfattas som att Försäkringskassan gör en direktupphandling vilket strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Eftersom det är den enskilde kunden som är beställare av resorna så är det också han eller hon som är betalningsansvarig. Försäkringskassan kan inte faktureras för varor som myndigheten inte har upphandlat.

Försäkringskassan instämmer i den problematik som Neuroförbundet framför, det vill säga att det skulle underlätta väsentligt för de försäkrade om Försäkringskassan kunde upphandla och ingå ramavtal gällande arbetsresor. Med anledning av denna problematik har vi föreslagit regeringen en lagändring som skulle medföra att de försäkrade inte riskerar att hamna i den situationen du beskriver i brevet. Fram till dess får situationen för de försäkrade lösas på något av de sätt som vi ovan har redogjort för. Mer information om detta finns att läsa i Vägledning 2015:01.

Försäkringskassan"